Znojmáci myslí na slabší a ohrožené a budou aktivně řešit problémy spojené s chudobou a sociálním vyloučením

Znojmáci myslí na slabší a ohrožené a budou aktivně řešit problémy spojené s chudobou a sociálním vyloučením

I v dnešní společnosti se nachází osoby, skupiny či rodiny, které jsou ohroženy chudobou, a tím se ocitají na okraji společnosti, je jim upřeno se plně participovat na životě ve společnosti. Pro tyto jedince je těžké rozjet se a využívat všech benefitů, které život ve Znojmě přináší. Český statistický úřad (2017) uvádí, že příjmovou chudobou v roce 2016 bylo v České republice ohroženo 9,7 % obyvatel, 11,3 % domácností s dětmi má potíže zaplatit školní družinu a 17,8 % domácností má problémy s výdaji za zdravotní péči.

Znojmáci si tuto realitu v naší společnosti plně uvědomují a chtějí vytvořit takové podmínky, pro skupiny obyvatel ohrožené chudobou, za jejichž pomocí se nám podaří danou situaci zlepšit a tím umožnit všem spoluobčanům podílet se na společenském životě v našem městě.

Z pohledu ekonomické aktivity se jedná hlavně o nezaměstnané, neúplné rodiny a osamělé seniory. Ne vždy se ocitne člověk v chudobě vlastní vinou. Kromě samotného chování jedince, může sociální vyloučení zapříčinit i vysoký věk, zdravotní stav, diskriminace, nízká dostupnost vzdělání, sociální či intelektuální kapitál dané osoby. Mezi vnější příčiny patří tzv. obchod s chudobou, jako je gamblerství, nebankovní půjčky, obchod s drogami či poskytování dostupného bydlení ubytovnami. Chceme, aby každý občan v našem městě žil důstojným životem. Chceme tím mimo jiné zlepšit i klima v našem městě a s tím související mezilidské vztahy a odstranit případné vedlejší průvodní jevy.

 

Zaměříme se na boj s chudobou a její příčiny

Znojmáci vnímají toto téma jako společensky opomíjené, avšak právě solidarita projevená k těm, kteří to potřebují, je znakem vyspělé a občanské společnosti. V našem programu se proto chceme zaměřit na vnější vlivy, tedy příčiny, které chudobu podmiňují či prohlubují.

Je potřeba omezení či osvěta obyvatel při využívání nebankovních půjček na našem okrese. Zároveň je důležité dostat mezi občany povědomí o finanční gramotnosti a to např. tím, že by se ji děti učily již na základních školách nebo prostřednictvím bezplatné pomoci občansko-právních poraden.

Jako pohraniční město se potýkáme s drogovou problematikou. Na Znojemsku se drogy hojně vyrábí i užívají, škody pak mohou napáchat hlavně v rukou mladých lidí, či dokonce dětí, kdy se dostává do problémů celá rodina. V této věci chceme podpořit preventivní terénní sociální služby, tzv. streetwork, a to např. na sídlišti v Příměticích. Podpora streetworkerů by pak měla směřovat nejen k samotným uživatelům drog, ale i k jejich rodinám, pro které tato situace přináší značnou psychosociální zátěž.

Další překážkou pro lidi ohrožené chudobou je nedostupnost bydlení, zapříčiněný vysokými cenami komerčních nájemních bytů, které si nemohou občané dovolit vzhledem k jejich sociální situaci, a nedostatku bytů sociálních. Těmto lidem pak nezbývá nic jiného nežli využívat dočasného azylového ubytování. Během pobytu v azylovém domě je jedinec, rodina podporována ve finanční zodpovědnosti a motivována si na nové bydlení šetřit, což je v např. v případě sólo rodičů, kteří jsou odkázání na sociální dávky těžký úkol. Možnost přivýdělku jim stěžuje skutečnost, že ve Znojmě nejsou k dispozici dostatečná místa pro děti v jeslích, či malá nabídka zaměstnání „na pár hodin týdně“. Znojmáci chtějí podpořit vznik sociálního a prostupného bydlení a jeslí. Nenabízíme sice žádné jednoduché řešení, ale jsme připraveni se touto otázkou intenzivně zabývat a hledat způsob, jak sociální bydlení s pomocí státu realizovat.

Znojmáci chtějí motivovat zaměstnavatele, aby vytvářeli pracovní pozice na zkrácený úvazek, a to např. za pomocí konceptů tzv. „Sdílených pracovních míst“ či „Generačního tandemu“. V rámci těchto projektů je na jednom pracovním místě zaměstnáno více zaměstnanců, kteří mají možnost se střídat, a tím pracovat jen pár hodin denně, a sladit tak rodinný život s životem pracovním. Generační tandem nabízí lidem před důchodem na své stávající pracovní pozici zaučovat pár let před odchodem do důchodu nového pracovníka. I město může vytvářet podmínky pro to, aby si lidé či rodiny závislé na sociálních dávkách v hmotné nouzi mohli finančně přilepšit, tím že vytvoří „veřejnou službu“.

 

Senioři si zaslouží více

Populace v České republice pomalu stárne, a jinak tomu není i v našem městě, kde se podíl seniorů zvyšuje. Proto nesmíme opomíjet jejich potřeby. Chceme zajistit seniorům důstojné a aktivní stáří.

Podpoříme seniory, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, a to pomocí terénních sociálních služeb. Terénní služby potřebují podpořit ve spádových oblastech města Znojma.

Pomoc by měla směřovat i k rodinným příslušníkům, kteří poskytují podporu osobám závislých na pomoci druhých v domácím prostředí. Pomoc pro seniory a pečující osoby představují i ambulantní služby – jedná se o sociální službu nepobytového typu, ve které může senior přes den trávit svůj čas. Terénní a ambulantní služby podporují člověka setrvat co nejdéle v domácím prostředí, a zvětšují kapacitu v pobytových sociálních službách, pro ty nejpotřebnější.

Jako potřebné vnímáme navýšit kapacitu pro osoby, které trpí Alzheimerovou nemocí, jinými nervovými či psychickými problémy, které přináší veliké nároky na seniora a jeho rodinu.

Zároveň bychom rádi vytvořili platformu pro setkávání osob, které doma pečují o rodinného příslušníka závislého na pomoci druhých, pro výměnu svých zkušeností, sdílení dobré praxe a pro prohlubování vědomostí o problémech spjatými s péčí s odborníky.

Znojmáci také chtějí seniorům nabídnout dostupnost MHD v místě jejich bydlišť či bezplatné občansko-právní poradny.

Určitou pobytovou službu budou jistě potřebovat i senioři, kteří se dnes nachází v azylovém bydlení. S postupem času se zhoršuje i jejich zdravotní stav, který jim neumožní nadále služby azylového bydlení využívat. Stejně tak tomu může být i u seniorů, kterým nemůže pomoc poskytnout nejbližší, či jejich zdravotní stav vyžaduje celodenní odbornou péči. V tomto případě Znojmáci navrhují otevřít diskusi o vybudování pobytového zdravotnického zařízení.

 

Rodiny ohrožené chudobou – klíč k řešení je vzdělávání a systematická péče

Chudoba dnes ohrožuje mnoho rodin. Postavení rodin je v dnešních dnech velice křehké, a bývá pro ně čím dál těžší vykonávat v postmoderní době její základní funkce. Pro tyto rodiny je velice těžké pokrýt veškeré náklady, které rodinný život vyžaduje.

Mají problém najít cenově dostupné bydlení, zajistit dětem školní pomůcky, drahé učebnice, zaplatit dětem mimoškolní aktivity, tábory. Děti mnohdy navštěvují základní školy, kde se jim nedostává dostatečného vzdělání pro výběr adekvátní střední školy, pro svoji lepší budoucnost. Děti potřebují ve vzdělání důslednější, individuálnější přístup. Mnohdy dědí životní styl, který vidí u svých rodičů, život na sociálních dávkách a v dluhových pastích. Je potřeba s těmito rodinami efektivně pracovat na zlepšení jejich situace, a to např. za pomocí sociálních služeb.

Znojmáci vidí vzdělání jako jedno z řešení pro narušení tohoto kolotoče chudoby. Sociálně aktivizační služba je obdoba „školky“, s omezeným počtem dětí, kde se jim dostává důslednějšího a individuálnějšího přístupu, který jim může ulehčit vstup na základní školu. V rámci této služby pracují i sociální pracovníci i v terénu s rodinami dětí, většinou jim pomáhají řešit jejich finanční situaci a sociálně právní záležitosti.

Chceme podpořit na základních školách roli školních asistentů a výchovných pedagogů, či rozšířit cílovou skupinu nízkoprahových zařízení. Podpořit bychom chtěli i práci rodinných sociálních asistentů, kteří s rodinami pracují v jejich domácím prostředí. Pomáhají rodině s finančním rozpočtem, i s jinými problémy, se kterými se rodina potýká. Mimo to pomáhají dětem s doučováním, motivují je ke studiu, což jim umožní lehčí průběh vzdělávání.

 

Mgr. Kateřina Vláčilová

Zabývá se sociální oblastí, ráda by své znalosti a zkušenosti zúročila v zastupitelstvu a otevřela toto téma na půdě radnice, abychom společně mohli vytvářet vstřícnější Znojmo, které je ohleduplné i vůči slabším a sociálně ohroženým a vyloučeným občanům.

 

Podělit se s přáteli